2

دوچرخه

Vehicle category
 1. دوچرخه جاده
 2. دوچرخه شهری
 3. دوچرخه رفت و آمد
 4. سنتی
Size
 1. 24
 2. 26
 3. 27.5
 4. 29
 5. Ohter
Material
 1. Aluminum
 2. STEEL
 3. Carbon Fiber
Speed ratio
 1. 18
 2. 21
 3. 27
 4. 30
 5. Ohter

YE16S2752DP